Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Wiosna na wesoło” dla dzieci od 4-10 lat z terenu Gminy Ksawerów

                         

Organizator

  Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Termin zgłoszenia

do 15. 05. 2020 r..

Nagrody

Dyplomy i książki

Kategorie wiekowe

Kategoria I  – dzieci w wieku od 4-6 lat                                                              

Kategoria  II – dzieci od 7- 10 lat                                                                  

Cele konkursu

1. Popularyzacja czytelnictwa literatury pięknej dla dzieci

2.Rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi

3. Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie

4. Integracja środowiska

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4-10 lat zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

3.Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach: dzieci od 4-6 lat , dzieci od  7 -10 lat .W każdej kategorii przyznane będą 3 miejsca.

4. Technika wykonania prac – dowolna :wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami – w formacie  A4 .

Dostarczenie prac

Zmianie ulega forma dostarczenia pracy konkursowej. Prosimy o wysłanie na adres emal sekretariatgdkzb@ksawerow.com zdjęcia wykonanej pracy

5. Nadesłane prace pozostaną własnością Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi.

6. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV), prezentację pracy  w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.

PODSUMOWANIE

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz sposobie ich przekazania. Informacja o dokładnym terminie – będzie umieszczona na stronie internetowej GDKzB w Ksawerowie

www.kultura-ksawerow.pl

Author: Kasia Tkacz