Konkurs

„Ksawerów w koronie”

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje podstawowe:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie (zwany dalej GDKzB w Ksawerowie), ul. Jana Pawła II 1,95-054 Ksawerów
 2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ksawerów.
 3. Tematyka konkursu dotyczy epidemii koronawirusa.
 4. Typ konkursu: indywidualny lub rodzinny.
 5. Termin zgłoszeń: do 30.04.2020 r.
 6. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

II. Cele konkursu:

 1. Pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności kulturalnej w czasie epidemii koronawirusa.
 2. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności oraz pobudzenie mieszkańców do twórczości.
 3. Promocja twórczości mieszkańców gminy Ksawerów.
 4. Integracja międzypokoleniowa.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Ksawerów.
 2. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy w każdym wieku indywidualnie lub rodzinnie (również wielopokoleniowo: np. dziecko, babcia, tata, ciocia).
 3. Prace konkursowe tematycznie muszą być związane z epidemią koronawirusa.
 4. Wszystkie prace konkursowe muszą mieć formę krótkiego filmu (kręconego telefonem) – max do 5 minut.
 5. Konkurs przebiega w 3 kategoriach:

Wytyczne:

I kategoria – wiersz

II kategoria – piosenka

III kategoria – aktywność – kreatywny pomysł na spędzanie czasu w okresie epidemii

 • Każdy uczestnik konkursu/rodzina może złożyć jedną pracę konkursową wykonaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 • Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej do GDKzB
  w Ksawerowie na adres sekretariatgdkzb@ksawerow.com w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
 • Nadesłane prace będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I – spośród nadesłanych prac z każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni
po 3 najlepsze filmy. Komisja dokona oceny do 8 maja 2020 r.

Etap II – filmy wyłonione przez Komisję Konkursową będą umieszczane (kolejno kategoriami) na facebookowym profilu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie w terminie od 11 do 13 maja 2020 r. i za pośrednictwem ankiety będą oceniane przez internautów. Głosowanie internautów odbywać się będzie
od 11 do 24 maja 2020 r.

Ostatecznie laureatów konkursu wyłonią internauci – obserwatorzy profilu FB GDKzB w Ksawerowie.

Ważne

 • Wraz z pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych załącznik 2 – podpisaną przez wszystkich uczestników konkursu (w przypadku rodzin podpisuje każdy członek rodziny).
 • Nadesłane prace pozostaną własnością GDKzB w Ksawerowie. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi.
 • Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje pracy w mediach społecznościowych – profilu FB GDKzB
  w Ksawerowie oraz na stronach internetowych GDKzB w Ksawerowie i Urzędu Gminy Ksawerów oraz zgodą na publikację danych osobowych laureatów na stronach internetowych, w prasie.

IV. Podsumowanie:

 1. Autorzy prac wyłonieni w I Etapie konkursu zostaną powiadomieni
  o zakwalifikowaniu do II Etapu.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz sposobie ich przekazania.

Do pobrania:

Author: Kasia Tkacz