Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.kultura-ksawerow.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

strony internetowej GDKzB w Ksawerowie

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-10 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20 (zainstalowano WordPress 5.4)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie od strony technicznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone treści na stronie internetowej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie są nie w pełni zgodne z wytycznymi ustawy z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie GDKzB informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-01-02 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • Filmy nie mają napisów dla głuchoniemych

W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej www.kultura-ksawerow.pl  prosimy o informację mailową (sekretariat@kultura-ksawerow.pl) z podaniem linku do materiału wówczas zaproponujemy wersję alternatywną.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-20 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt email:gdkzb@kultura-ksawerow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 42 207 23 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 848, Art. 8.1-2). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://www.rpo.gov.pl/ ).

INFORMACJE DODATKOWE

Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji

Ułatwienia na stronie www.kultura-ksawerow.pl

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Dla lepszej dostępności cyfrowej został zainstalowany widżet Accessibility Tools, który daje następujące możliwości:

 • Kontrast negatyw (czarne tło, żółte linki, biała czcionka)
 • Kontrast szarości (białe tło, szara czcionka, czarne linki)
 • Wysoki kontrast (czarne tło, biała czcionka, niebieskie linki)
 • Jasne tło (białe tło, linki <b>czarny, tekst czarny)
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie
 • Czytelna czcionka (możliwość zmiany odstępu pomiędzy literami w wyrazach)
 • Linki nawigujące (podkreślanie elementów nawigacyjnych)
 • Panel nawigacyjny

Zgodność ze standardami

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • WordPress 5.4

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy:

 Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

Strona www.kultura-ksawerow.com  nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Kompatybilność

Strona www.kultura-ksawerow.com jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA, Narrator Windows 10.

 • NVDA (http://www.nvda.pl), darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS (http://www.freedomscientific.com/fs_downloads/jaws.asp), program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes (https://www.gwmicro.com/Window-Eyes/), program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Narrator Windows 10 – aplikacja uruchamiana w systemie za pomocą kombinacji klawiszy „logo Windows + Ctrl + Enter”

Wersja mobilna

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie mieści się w zabytkowej willi z XIX wieku, mieszczącej się przy ulicy Jana Pawła II nr 1.

Do budynku GDKzB w Ksawerowie prowadzi zadaszone wejście z trzema schodami oraz podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzony jest w poręcz ułatwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobą starszym oraz prowadzących wózki dla dzieci.

Do wnętrza budynku dostaniemy się przez jednoskrzydłowe, drewniane drzwi, które nie posiadają funkcji automatycznej, szerokość drzwi 1m szerokości.

Po wejściu do budynku na kondygnacji zerowej dla interesantów i gości mamy trzy dostępne pomieszczenia. Sekretariat, w którym mieści się również punkt kasowy oraz galeria są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach. Pomieszczenie to posiada drzwi o szerokości 90 cm. Sala kominkowa (sala widowiskowa) do niej możemy dostać się dwoma wejściami z prawej i lewej strony, drzwi jednoskrzydłowe. Pomieszczenie to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi 90 cm.

Na parterze w hallu znajduje się platforma dźwigowa TYP – BLS 307 przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych. Parametry platformy: drzwi wejściowe zewnętrzne: 90 cm x 2 m, wnętrze kabiny: platforma: 104 cm (szerokość) x 125 cm( długość). Maksymalny ciężar udźwigu 300 kg. Drzwi platformy dźwigowej nie otwierają się automatycznie. Korzystanie z platformy możliwe jest przy pomocy przeszkolonego pracownika, która uruchamia urządzenie kluczem. W ramach bezpieczeństwa nie ma możliwości samowolnego korzystania z dźwigu, drzwi pozostają zawsze zamknięte a uruchamia się je wyżej wspomnianym kluczem, mieszącym się w sekretariacie budynku. W windzie nie ma zamontowanego modułu głosowego, znajduje się panel sterujący bez oznaczeń alfabetem Braille’a oraz przycisk alarmowy.  

W budynku na I kondygnacji znajduje się gabinet Dyrektora, pracownia rękodzielnicza, sala baletowa, czytelnia. Każdy może skorzystać również z zasobów Biblioteki. W ramach dostępności dla czytelników niepełnosprawnych, chorych i starszych bibliotekarki raz w miesiącu dostarczają książki nie mogącym dotrzeć osobiście czytelnikom. Drzwi do w/w pomieszczeń dostosowane dla osób niepełnosprawnych szerokość 90 cm. Na końcu korytarza znajduje się ogólnodostępna toaleta, która nie w pełni jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie zawiera poręczy uchylnych.

Na II  znajduje się pracownia muzyczna, multimedialna oraz pracownia plastyczno – twórcza, wszystkie pracownie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają drzwi o szerokości 90 cm. Na tym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych z zamontowanymi poręczami uchylnymi.

Przed budynkiem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla interesantów, uczestników zajęć oraz osób korzystających z Parku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nadmieniamy, że niniejszy opis dostępności architektonicznej nie uwzględnia zagadnień związanych z innymi aspektami pomocowymi dla osób niepełnosprawnych (osób niepełnosprawnych ruchowo, osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym: niewidomi i niesłyszący oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie) jakie mogłyby być potencjalnie zastosowane w budynku użyteczności publicznej jakim jest siedziba urzędu, czyli np.: informacji głosowych, pętli indukcyjnych (środków wspomagania słuchu), możliwości tłumaczenia języka migowego, odpowiedniego dla tych niepełnosprawności oznakowań pomieszczeń, korytarzy (przy pomocy alfabetu Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych), informacji o przechodzeniu przez obszary kontroli, o prawie wstępu z psem asystującym, itd.

Informacje uzupełniające

Strona www.kultura-ksawerow.com została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 dając możliwość swobodnego poruszania się po stronie przez każdego użytkownika, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • WordPress 5.4

Strona spełnia wszelkie normy Europejskie

Zawarte w dokumentach Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.