Statut GDKzB

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2014 r.

 

Poz. 608

UCHWAŁA NR L/342/2014

RADY GMINY KSAWERÓW

 

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

 

 • Nadaje się Statut Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, stanowiący załącznik do ni-niejszej uchwały.

 

 • Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

 

 • Traci moc uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie na-dania Statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz uchwała Nr XXXII/189/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Domu Kultury z Biblio-teką w Ksawerowie.

 

 • Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-twa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady: mgr inż. Maria Wróbel


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                               – 2 –                                                                                            Poz. 608

 

Załącznik nr 1

 

do uchwały nr L/342/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

STATUT GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE

 

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.

 

Misją Domu Kultury jest:

 

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej gminy do aktywnego dialogu ze społecznością lokalną w każdej grupie wiekowej i społecznej, poprzez aktywizowanie, stymulowanie, wyrównywanie szans i przygotowa-nie do wspólnego i świadomego uczestnictwa w kulturze;

 

 • budowa więzi społecznych miedzy mieszkańcami oraz rozwój integracji międzypokoleniowej;

 

 • wspomaganie inicjatyw oddolnych;

 

 • angażowanie się w życie kulturalne gminy;

 

 • promowanie gminy w regionie i w Polsce.

 

 • Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Ksawerów – zwana dalej Gminą.

 

 • Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę.

 

 • Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność w formie Domu Kultury z Biblioteką.

 

 • Siedzibą Domu Kultury jest budynek przy ul. Jana Pawła II nr 1, 95-054 Ksawerów.

 

 • Terenem działania Domu Kultury jest Gmina.

 

 • Dom Kultury używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem oraz numerem telefonu, nume-rem NIP i numerem REGON.

 

Rozdział 2

 

CELE I PRZEDMIOT

 

 • Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie:

 

 • tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury;

 

 • zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

 

 • Do szczegółowego zakresu działania Domu Kultury należy:

 

 • w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

 

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 

 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

 

 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

 

 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,

 

 • udzielanie pomocy inicjatywom społeczno–kulturalnym,

 

 • wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy,

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                               – 3 –                                                                                            Poz. 608

 

 • tworzenie warunków do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą sztuką,

 

 • organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych, plenerowych, kon-kursów i przeglądów mających na celu promocję Gminy,

 

 • organizowanie kursów, spotkań, szkoleń i warsztatów z różnych dziedzin kultury i sztuki,

 

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 

 • tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego;

 

 • w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

 

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

 

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu,

 

 • prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,

 

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo–wychowawczymi.

 

 • Dom Kultury swoje zadania realizuje:

 

 • w oparciu o samodzielnie opracowywany roczny program działalności;

 

 • roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Radę Gminy Ksawerów oraz Wójta Gminy Ksawerów.

 

 • Dom Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kul-turalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów, szkołami oraz pozostałymi podmiotami, placówka-mi i jednostkami działającymi na terenie Gminy.

 

Rozdział 3

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 • Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Wójt Gminy Ksawerów.

 

 • Domem Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor.

 

 • Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ksawerów w trybie i na zasadach określonych w obowiązu-jących przepisach.

 

 • Dyrektor Domu Kultury kieruje działalnością instytucji przy pomocy:

 

 • głównego księgowego;

 

 • podległych pracowników.

 

 • Dyrektor Domu Kultury jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w instytucji.

 

 • Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością Domu Kultury;

 

 • reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz;

 

 • zarządzanie majątkiem Domu Kultury;

 

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy;

 

 • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń:

 

 • ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego;

 

 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

 

 • występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielanie dotacji na realizację bieżących zadań wła-snych.

 

 • Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest Dyrektor lub pod-legły, wskazany przez dyrektora pracownik lub pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                               – 4 –                                                                                            Poz. 608

 

 •  Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Ksawerów.

 

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

 •  Dom Kultury jest instytucją prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorzą-dowych instytucji kultury.

 

 • Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

 

 • Źródłem finansowania Domu Kultury jest corocznie otrzymywana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność, w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

 

 • Źródłem finansowania Domu Kultury są też dotacje celowe z budżetu Gminy przeznaczone na zakup środków trwałych oraz realizację innych potrzeb instytucji, które będą zgodne z niniejszym Statutem.

 

Dom Kultury może ponadto uzyskiwać środki z:

 

 • dotacji z budżetu państwa;

 

 • spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych i prawnych;

 

 • najmu pomieszczenia znajdującego się na parterze oznaczonego w projekcie budowlanym jako 1/15 oraz pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym jako – 1/01, mieszczących się w budynku, o którym mowa w § 5 ust. 1;

 

 • opłaty wnoszonej przez uczestników zajęć na potrzeby funkcjonowania sekcji;

 

 • innych źródeł.

 

 •  Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dy-rektora po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy Ksawerów sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej do-tacji na działalność instytucji kultury ustalonej przez organizatora.

 

 • Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 • Dom Kultury wykonuje także zadania z zakresu działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

 

 •  Działalność Domu Kultury dla mieszkańców gminy Ksawerów jest nieodpłatna za wyjątkiem nie-których opłat regulowanych zarządzeniem dyrektora.

 

 • Dyrektor określa w zarządzeniu opłaty za zajęcia w sekcjach, udział w spektaklach, warsztatach, wysta-wach, kursach i szkoleniach, jak i za inne zadania z zakresu działalności kulturowej, przy czym środki z tychże opłat przeznacza się w pełni na cele statutowe Domu Kultury.

 

 • Zarządzenie dyrektora może również określać zasady zwolnień z opłat w szczególnych przypadkach.

 

 • Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca, przedkłada Radzie Gminy Ksawerów sprawozdanie z działalności Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe infor-macje o wykonaniu zadań, o których mowa w §7, w szczególności o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

 

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy po-wszechnie obowiązujące.

 

 • Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy Ksawerów, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 • Projekt zmiany Statutu może zgłosić także Dyrektor Domu Kultury.