Rajd Rowerowy -regulamin  REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO w KSAWEROWIE

 1. I.         Cel rajdu
 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych                   Ksawerowa
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej Ksawerowa
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 1. II.     Organizator
 2. Organizatorem Rajdu Rowerowego w Ksawerowie jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
 1. III.  Termin rajdu

Rajd odbędzie się 8 czerwca ( sobota) 2013r. w godz.9.00-11.0

 1. IV.  Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega przez tereny Gminy Ksawerów
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień

 1. V.      Przebieg rajdu
 1. 1.      Zbiórka uczestników rajdu:

Godz.8.50  Plac przed Gminnym Domem Kultury w Ksawerowie

 1. 2.      Start rajdu:

Godz: 9.00
W trakcie trwania rajdu planowane są  krótkie postoje

 1. 3.      Meta rajdu:

–  godz. 11.00

 1. VI.  Organizacja rajdu
 1. Rajd ma charakter otwarty
 2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 3. Na czele  grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 4. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba „prowadząca”
 5. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 6. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora o braku możliwości dalszego uczestniczenia w rajdzie
 7. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi , który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 8. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
 1. VII.        Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Osoby małoletnie(dzieci do 13 lat) muszą mieć pełnoletniego opiekuna
 4. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 7. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 8. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 9. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
 10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
 1. VIII.    Obowiązki uczestników rajdu
 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatora rajdu
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
 4. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 7. Stosowanie się do zakazów:

1)      spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2)      używania otwartego ognia,
3)      poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
4)      posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
5)      wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

 1. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 2. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

1)      zabrania na rajd telefonu komórkowego,
2)      używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
3)      zabrania na rajd kamizelki odblaskowej

 1. IX.       Zasady poruszania się na trasie rajdu
 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.
 5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
 6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
 7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
 10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 1. X.               Postanowienia końcowe
 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu  podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.
 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany.


Author: Kasia Tkacz