ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz ustalenia opłat od uczestników zajęć

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) oraz § 11 pkt 5 Statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Ksawerów nr L/342/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.,

zarządzam co następuje:

§ 1

Uchylam Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie z dnia 26.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz ustalenia opłat od uczestników zajęć.

§ 2

Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz ustalenia opłat od uczestników zajęć,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Gminnego Domu Kultury

 z Biblioteką w Ksawerowie

Marek Smuga

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury
  z Biblioteką w Ksawerowie oraz ustalenia opłat od uczestników zajęć.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 24/2020

Dyrektora Gminnego Domu Kultury
 z Biblioteką w Ksawerowie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

GMINNY DOM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE

ORAZ USTALENIA OPŁAT OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury
  z Biblioteką, zwany dalej GDKzB w Ksawerowie jest:
  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
  1. w przypadku osoby pełnoletniej dokonanie zgłoszenia w Sekretariacie GDKzB
   w Ksawerowie lub u prowadzącego zajęcia na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa) zgodnie z załączonym do regulaminu wzorem, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  1. w przypadku osoby małoletniej dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie lub u prowadzącego zajęcia na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa) zgodnie z załączonym do regulaminu wzorem, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  1. w przypadku zajęć odpłatnych uiszczenie opłaty regulowanej Tabelą Opłat Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w terminie do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca.
 2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną rezygnację w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie lub gdy nie stosuje
  się do zapisów niniejszego regulaminu.
 3. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

II. PŁATNOŚCI  ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie reguluje Tabela opłat.
SEKCJAOPŁATA MIESIĘCZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINYKSAWERÓWOPŁATA MIESIĘCZNA DLA UCZESTNIKÓW SPOZA  GMINY KSAWERÓW
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Studio piosenki100 zł180 zł
Pianino, keyboard, flet, akordeon
Gitara, bębny
ZAJĘCIA GRUPOWE
KabaretBezpłatne
OrkiestraBezpłatne
Rękodzieło (dla dzieci, młodzieży, dorosłych)40 zł45 zł
Akademia krasnoludka35 zł40 zł
Akademia wyobraźni
Plastyka
Mały majsterkowicz
Szydełko
Kaligrafia
Malarstwo
(Ranne malowanie, Malarstwo
i rysunek, Malarstwo sztalugowe)
Odkrywcy
Rysunek profesjonalny
Warsztaty fotograficzne40 zł50 zł
Warsztaty filmowe40 zł50 zł
Klub seniora30 zł
English Club60 zł (raz w tyg.) 120 zł (2x w tyg.)70 zł (raz w tyg.) 140 zł (2x w tyg.)
Taniec współczesny80 zł (2x w tyg.)90 zł (dwa razy w tyg.)
Balet50 zł60 zł
Mix taneczny dla dzieci40 zł50 zł
Pierwszy taniec70 zł/ lekcja
Taniec towarzyski30 zł35 zł
ZumDance
Body ball dance
Hi impact
Redukcja stresu
Aktywny rozwój osobisty
Chillout spine
Aktywny poranek30 zł (1x tyg.) 20 zł (emeryci) 1x tyg.35 zł (raz w tyg.)

TABELA OPŁAT

 • Opłaty wnoszone są „z góry” do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca.
 • Opłat można dokonywać w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie od poniedziałku
  do piątku w godzinach pracy Kasy lub przelewem na numer konta:

09 1020 3437 0000 1602 0208 8201

W tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz okres, którego dotyczy opłata.

 • Pełna odpłatność za zajęcia naliczana jest przy realizacji co najmniej 4 zajęć w danym miesiącu.
 • Miesięczna opłata za zajęcia nie jest pomniejszana w przypadku niezrealizowania zajęć z powodu dni ustawowo wolnych od pracy. 
 • W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w GDKzB
  w Ksawerowie itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora
  GDKzB w Ksawerowie.
 • W przypadku nieobecności z winy uczestnika zajęć, opłaty za zajęcia nie ulegają pomniejszeniu. Uczestnik, po konsultacji z instruktorem ma możliwość odrobienia nieobecności, korzystając z innych oferowanych przez niego zajęć.
 • W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, braku reakcji na monit, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
 • Instruktorzy GDKzB w Ksawerowie nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach.
 • Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów podczas każdego spotkania i jest odnotowywana w dzienniku zajęć.
 • W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela upoważniony przez Dyrektora GDKzB w Ksawerowie pracownik.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora GDKzB w Ksawerowie miejscu
  i w ustalonych godzinach.
 2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego
  na grupy, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć.
 4. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć
  dla danej grupy ustala Dyrektor GDKzB w Ksawerowie. Rezygnacja z zajęć powyżej 50% uczestników w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy.
 5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników lub w przypadku osób małoletnich ich rodziców/opiekunów.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do zaleceń instruktora.
 7. Osoby utrudniające innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu zostaną skreślone z listy uczestników zajęć. O zachowaniu uczestników małoletnich zostaną powiadomieni rodzice.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik lub w przypadku osób nieletnich jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora
  o organizacji zajęć.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. W sytuacji gdy rodzic/prawny opiekun nie wyrazi pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu (zgoda w Deklaracji uczestnictwa) zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz GDKzB w Ksawerowie
  nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 4. W sytuacji epidemicznej uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zasad bezpieczeństwa określonych w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na wypadek zagrożenia COVID-19 (treść procedury dostępna w Sekretariacie GDKzB oraz na stronie kultura-ksawerow.pl).
 5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają
  się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek GDKzB w Ksawerowie.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 9. GDKzB w Ksawerowie nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GDKzB w Ksawerowie.
 12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika GDKzB w Ksawerowie.
 13. Zabrania się przebywania na terenie GDKzB w Ksawerowie osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 14. Na terenie GDKzB w Ksawerowie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
  e-papierosów oraz spożywania alkoholu.
 15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Dyrektor GDKzB w Ksawerowie.

V. ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z GDKzB W KSAWEROWIE

 1. Organizacje i instytucje współpracujące z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką
  w Ksawerowie t.j. szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła
  i inne formy zorganizowanej działalności (np. Koło Gospodyń Wiejskich itp.), działające na terenie Gminy Ksawerów korzystają z obiektu GDKzB w Ksawerowie po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.
 2. Organizacje i instytucje współpracujące mogą podpisać z GDKzB w Ksawerowie umowę o współpracy.
 3. W przypadku prowadzenia przez organizacje i instytucje zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie tymi organizacjami/instytucjami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka
  do domu.
 4. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy
  z organizacjami i instytucjami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zastrzega sobie prawo
  do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w celach związanych
  z działalnością GDKzB w Ksawerowie.
 2. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie nie ponosi odpowiedzialności
  za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
 3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GDKzB w Ksawerowie poza budynkiem, t.j. zajęcia wyjazdowe, występy, konkursy, poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GDKzB w Ksawerowie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób,
  a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach placówki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.