Klauzula Informacyjna – DEKLARACJA

Szanowny/a Pan/Pani,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Zgodnie z art. 13 I 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95-054 Ksawerów, reprezentowane przez Dyrektora, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gdkzb@ksawerow.com lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, Magdaleną Kuszmider, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@iszd.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), e)oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g) w związku z realizacją zadań własnych wynikających ze Statutu GDKZB, Regulaminu Organizacyjnego oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub innych przepisów prawa.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy jednostki na podstawie umów. Dostęp do przekazanych danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO).
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym zawarcia umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość uczestnictwa w zajęciach.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu oraz przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.