Procedury Covid 19

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13

Dyrektora Gminnego Domu

Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

z dnia 01.06.2020 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zmininmalizowanie ryzykazakażenia koronawirusem, odbiorców oraz pracowników Gminnego Domu Kultury z Biblioteka w Ksawerowie, wprowadzam Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na wypadek zagrożenia COVID – 19

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemi
(Dz.U. z 20202 r. poz. 491)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia COVID – 19 na terenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, zwanego dalej GDKzB w Ksawerowie,  podczas pobytu uczestników zajęć w instytucji.
 2. Zajęcia realizowane są na zasadach dobrowolności, indywidualnie lub w małych grupach, co pozwala na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
 3. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Wytyczne Epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz rekomendacje Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 
 4. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców dzieci uczęszczających do GDKzB w Ksawerowie w okresie epidemii COVID-19.
 5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności, ilości zapisujących się uczestników i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń  władz zwierzchnich.

§ 2

Organizacja pracy instytucji w okresie podyższonego reżimu sanitarnego

 1. Zajęcia stacjonarne w GDKzB w Ksawerowie w czasie pandemii realizowane są w godzinach 10:00 – 21:00, ale poszczególne grupy w celu zachowania reżimu sanitarnego spotykają się zgodnie z odrębnym tygodniowym harmonogramem zajęć, ustalonym przez instruktorów, w porozumieniu z dyrektorem instytucji.
 2. Obowiązuje nowy podział grup utworzonych przed okresem epidemii.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 1.06. 2020 r. jest złożenie przez uczestnika lub rodzica podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika zajęć i brak kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID – 19.
 4. W zajęciach mogą brać udział dzieci i doroślu bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 5. Pomnieszczenia będą utrzymywane w czystości przez użycie certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. Przy wejściu do instytucji znajduje się dozownik z środkiem dezynfekującym, którego użycie jest bezwzględnie wymagane.
 7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów odbywa się w odpowiednim czasie przez rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 8. Przez dyrektora lub wyznaczonego pracownika, prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględneniem utrzymana czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcja toalet.
 9. Obowiązuje zakaz przenoszenia i wynoszenie przez uczestników różnych własnych przedmiotów lub zabawych oraz jedzenia. Dopuszczane są jedynie płyny w plastikowych lub szklanych opakowaniach oraz przedmioty własne neizbędne do przeprowadzenia zajęć (instrumenty muzyczne, stroje do ćwiczeń)
 10. Bezwzględnie zabrana się niekontrolowanego przemieszczania się uczestników po terenie instytucji.

§ 3

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GDKzB w Ksawerowie

 1. Każdy pracownik GDKzB w Ksawerowie zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i zachowania reżmu sanitarnego.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusen lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora GDKzB lub bezpośredniego przełożonego.
 3. Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej – przyłbicm maseczek, rękawiczek jednorazowych.
 4. Wszyscy winni zachowywać dystans społęczny minimum 2m i nie przemieszczać się w obiekcie bez potrzeby.

§ 4

Obowiązki instruktora oraz organizacja pracy GDKzB w Ksawerowie

Instruktorzy:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, ilość uczestników, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości
 2. wietrzą salę, w któej odbywają się zajęcia po każdej grupie
 3. dbają o odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami
 4. mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od uczesników zajęć konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w GDKzB w Ksawerowie, a w szczególności mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowania podstawowych zasad higieny
 5. zobowiązani są do powiadomienia dyrektora w sytuacji wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych

§ 5

Obowiązki rodziców, opiekunów/ instruktorów i uczestników zajęć

Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID – 19

 • Zobowiązani są do przyprowadzania wyłąćznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję;
 • Stosują się do reżimu sanitarnego i dystansu społęcznego na terenie GDKzB w Ksawerowie
 • Udzielają rzetelnej informacjii o stanie zdrowia uczestnika w oświadczeniu dotyczącym udziału w zajęciach w czasie epidemii;
 • Zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu, pod który instruktor ma możliość szybkiej komunikacji z rodzicami;
 • Przyprowadzania i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz we wskazanych miejscach (głównie wejście GDKzB w Ksawerowie);
 • Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą poruszać się po budynku GDKzB w Ksawerowie. Dzieci młodsze odbierane będą przez instruktora przy wejścu do budynku. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka instruktorowi ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 2 metrowej odległości;
 • Rodzic/ opiekun prawny czekający przed budynkiem GDKzB w Ksawerowie na odbiór dziecka, zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności i zachowania dystansu społecznego – odległość min. 2 m w stosunku do pracowników GDKzB w Ksawerowie oraz innych osób czekających na odbiór dzieci;
 • Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do GDKzB w Ksawerowie dezynfekować ręce;
 • Rodzice/ opiekunowe prawni wchodząc do GDKzB w Ksawerowie muszą mieć maseczki ochronne;
 • Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni;
 • Uczestnicy zajęć nie mogą przekraczać granic wyznaczonych przejść służbowych
 • W opgraniczonym stopniu należy korzystać z urządzeń multimedialnych i innych aktywowanych dotykiem ( ekrany dotykowe , mikrofony)

§ 6

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć

 1. W instytucji wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osób, u których stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochonny oraz płyn do dezynfekcji rąk
 2. W przypadku stwierdzena objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niiezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia
 3. Instruktor, który zauważył objawy chorobowe uczestnika zajęć, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą
 4. Dyrekto, osoba go zastępująca lub instruktor, natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka
 5. Dyrektor/ wskazana przez niego osoba/ instruktor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji
 6. Opiekun grupy, jeśłi to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie dezynfekcja stolków, krzeseł i innych sprzętów z których dziecko korzystało)
 7. Rodziece odbierają dziecko przez drzwi wejściowe do budynku
 8. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do budynku
 9. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym czasie w budynku oraz powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną

§ 7

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika

 1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowsku pracy objawów sugerujących koronawirusa (COVID – 19), należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochronny
 3. Należy niezwłoczne powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanch instrukcji i poleceń
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażeniu oraz zdezynfekować powierzchne dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.)
 5. Po nieobecności pracownika z powodu zakażenia koronawirusem (COVID – 19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie instytucji