Konkurs na Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Zarządzeniem Nr 118/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Ksawerów ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

 1. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury: Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ul. Jana Pawła II nr 1; 95-054 Ksawerów
 2. Warunki udziału w konkursie:
  1. Wymagania niezbędne:
   • posiadanie obywatelstwa polskiego;
   • wykształcenie wyższe magisterskie;
   • co najmniej 3 letni staż w instytucjach związanych z działalnością kulturalną;
   • doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
   • przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjno-finansowej funkcjonowania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z uwzględnieniem możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych obejmującej okres 3 lat, od daty upływu terminu składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora;
   • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
   • dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
   • brak prawomocnego skazania za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 104);
   • prawo jazdy kat. B.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • ukończone studia wyższe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub artystycznych;
   • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
   • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
   • umiejętności menadżersko-organizacyjne;
   • umiejętność obsługi komputera;
   • kreatywność;
   • dyspozycyjność.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
  2. Pisemna autorska koncepcja organizacyjno-finansowa funkcjonowania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z uwzględnieniem możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych obejmującej okres 3 lat od daty upływu terminu składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora, która powinna zawierać w szczególności:
   • propozycję rozwoju istniejących oraz inauguracji nowych form kultury na terenie gminy oraz pozostałej działalności zgodnie ze statutem;
   • zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie gminy Ksawerów;
   • źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
  3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
  4. List motywacyjny.
  5. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
  6. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów itp.).
  7. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy oraz przebiegu stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z pracy, opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracyjeżeli kandydat takie posiada).
  8. Podpisane przez kandydata oświadczenia o:
   • dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
   • braku prawomocnego skazania za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 104);
   • posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B;
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym RODO;
   • sposobie postępowania z dokumentami stanowiącymi ofertę w przypadku niezakwalifikowania kandydata do danego etapu rekrutacji o treści: „W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty stanowiące ofertę proszę odesłać/odbiorę osobiście” (niepotrzebne skreślić).

Wniosek, autorska koncepcja, życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydat oryginały dokumentów zobowiązany jest przedstawić na prośbę komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koncepcja programowo-organizacyjna winna być przygotowana w oparciu o statut oraz zaplanowaną dotację podmiotową Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Koncepcja będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem na stanowisko dyrektora, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz.87).

 1. Termin i miejsce składania wniosków. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie – NIE OTWIERAĆ” (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ksawerów).
 2. Informacje dodatkowe.
  1. Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
  2. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką udziela Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, III piętro pok. 305, tel. (42) 213-80-50 wew. 13.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap- sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów), II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  4. Kandydaci o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub pisemnie.
  5. Kandydat na konkurs zgłasza się z dokumentem tożsamości.
  6. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się do dnia 31 lipca 2024 r.
  7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ksawerów (www.ksawerow.4bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.
  8. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
  9. Warunki pracy na stanowisku:
   • zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lat;
   • pełny wymiar czasu pracy.

Author: Kasia Tkacz

Dodaj komentarz