KONKURS PLASTYCZNY pt. „Księżniczki w naszych bajkach”

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Księżniczki w naszych bajkach”

dla dzieci w wieku 4 -12 lat.

Organizatorzy czekają na prace do 30 listopada br.

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator:  Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
Termin zgłoszeń:  30.11.2015r.
Nagrody:  dyplomy, książki
Przedział wiekowy: 4-6 , 7-12 lat
Region: Gmina Ksawerów
Przeznaczony dla: dzieci z terenu Gminy Ksawerów
Typ: indywidualny – prace wykonane indywidualnie, dowolną techniką.
II. Cele konkursu :
1. Popularyzacja czytelnictwa literatury pięknej dla dzieci
2.Rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi
3. Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie
4. Integracja środowiska
III .Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów w wieku 4 -12 lat
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksimum dwie prace plastyczne wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
3.Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach wiekowych: od 4 do 6 lat, od 7 do 12 lat
4.Technika wykonania prac – dowolna :wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami – w formacie A4
5.Termin nadsyłania prac mija 30.11.2015 r.
6.Nadesłane prace pozostaną własnością Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi.
7.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV), prezentację pracy w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.
IV. Terminarz konkursu
Do 30 listopada 2015 r.– termin składania prac konkursowych.
Prace w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs plastyczny pt „Księżniczki w naszych bajkach”” przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie(sekretariat)
ul. Jana Pawła II /1 , 95-054 Ksawerów
V. PODSUMOWANIE .
Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu. . Informacja o dokładnym terminie – będzie umieszczona na stronie internetowej GDKzB w Ksawerowie- www.kultura-ksawerow.pl
Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru pismem drukowanym:
Imię: ………………… Nazwisko: …………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………
Rok urodzenia:………….. Wiek: ………………….
Przedszkole…………………………………………………………………………………… Szkoła. …………………………………………………………………………………………..
Nazwa miejscowości, z której pochodzi praca…………………………………….
W razie uwag dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod nr tel. – 42/207-23-16 wew.24 – biblioteka

Author: Kasia Tkacz