Deklaracja dostępności cyfrowej strony www

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Domu Kultury z Bibiloteką w Ksawerowie

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zamieszczone na stronie kultura-ksawerow.pl informacje, w postaci artykułów, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (Art. 3.2.4 Ustawy)
Strona Kultura-ksawerow.pl prezentuje treści ogólne nt. aktywnego uczestnictwa w kulturze Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Większość materiałów z zakresu informacji publicznej znajduje się w stronie BIP (do których kieruje link www.kultura-ksawerow.4bip.pl ). W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych na tych stronach, prosimy o informację telefoniczną (42 207 23 16) lub mailową (sekretariatgdkzb@ksawerow.com) z podaniem linku do materiału – zaproponujemy wersję alternatywną.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Używając klawisza „CTRL” oraz „-” i „+” można skalować treść.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Przybyłek, EmiPrzyb@kultura-ksawerow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 207 23 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie mieści się w zabytkowej willi z XIX wieku, mieszczącej się przy ulicy Jana Pawła II nr 1. Do budynku GDKzB w Ksawerowie prowadzi zadaszone wejście z trzema schodami oraz podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzony jest w poręcz ułatwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobą starszym oraz prowadzących wózki dla dzieci. Do wnętrza budynku dostaniemy się przez jednoskrzydłowe, drewniane drzwi, które nie posiadają funkcji automatycznej, szerokość drzwi 1m szerokości.

Po wejściu do budynku na kondygnacji zerowej dla interesantów i gości mamy trzy dostępne pomieszczenia. Sekretariat, w którym mieści się również punkt kasowy oraz galeria są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach. Pomieszczenie to posiada drzwi o szerokości 90 cm. Sala kominkowa (sala widowiskowa) do niej możemy dostać się dwoma wejściami z prawej i lewej strony, drzwi jednoskrzydłowe. Pomieszczenie to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi 90 cm.

Na parterze w hallu znajduje się platforma dźwigowa TYP – BLS 307 przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych. Parametry platformy: drzwi wejściowe zewnętrzne: 90 cm x 2 m, wnętrze kabiny: platforma: 104 cm (szerokość) x 125 cm( długość). Maksymalny ciężar udźwigu 300 kg. Drzwi platformy dźwigowej nie otwierają się automatycznie. Korzystanie z platformy możliwe jest przy pomocy przeszkolonego pracownika, która uruchamia urządzenie kluczem. W ramach bezpieczeństwa nie ma możliwości samowolnego korzystania z dźwigu, drzwi pozostają zawsze zamknięte a uruchamia się je wyżej wspomnianym kluczem, mieszącym się w sekretariacie budynku. W windzie nie ma zamontowanego modułu głosowego, znajduje się panel sterujący bez oznaczeń alfabetem Braille’a oraz przycisk alarmowy.

W budynku na I kondygnacji znajduje się gabinet Dyrektora, pracownia rękodzielnicza, sala baletowa, czytelnia. Każdy może skorzystać również z zasobów Biblioteki. W ramach dostępności dla czytelników niepełnosprawnych, chorych i starszych bibliotekarki raz w miesiącu dostarczają książki nie mogącym dotrzeć osobiście czytelnikom. Drzwi do w/w pomieszczeń dostosowane dla osób niepełnosprawnych szerokość 90 cm. Na końcu korytarza znajduje się ogólnodostępna toaleta, która nie w pełni jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie zawiera poręczy uchylnych.

Na II znajduje się pracownia muzyczna, multimedialna oraz pracownia plastyczno – twórcza, wszystkie pracownie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają drzwi o szerokości 90 cm. Na tym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych z zamontowanymi poręczami uchylnymi.

Przed budynkiem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla interesantów, uczestników zajęć oraz osób korzystających z Parku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nadmieniamy, że niniejszy opis dostępności architektonicznej nie uwzględnia zagadnień związanych z innymi aspektami pomocowymi dla osób niepełnosprawnych (osób niepełnosprawnych ruchowo, osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym: niewidomi i niesłyszący oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie) jakie mogłyby być potencjalnie zastosowane w budynku użyteczności publicznej jakim jest siedziba urzędu, czyli np.: informacji głosowych, pętli indukcyjnych (środków wspomagania słuchu), możliwości tłumaczenia języka migowego, odpowiedniego dla tych niepełnosprawności oznakowań pomieszczeń, korytarzy (przy pomocy alfabetu Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych), informacji o przechodzeniu przez obszary kontroli, o prawie wstępu z psem asystującym, itd.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą bardziej dostępną i użyteczną.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Podstawy prawne

Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut „title” oraz „alt”, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten mógł zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, tablety, projektory itp. (mobile-friendly).

Oprogramowanie związane z dostępnością

  • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
  • Windows 10 Narrator, w nowym systemiw windows 10 jest wbudowany czytnik ekranu, tzn. Narrator. Aby uruchomić narratora należy wcisnąć kombinację klaiwszy windowsgraficzne przedstawienie przycisku+CTRL+ENTER (oraz ponownie aby wyłączyć)
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
  • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
  • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
  • CHROME, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika itp.
  • EDGE, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika itp.

Dokładamy wszelkich starań aby załączane materiały i dokumenty były dostępne do odczytania za pomocą standardowych darmowych aplikacji. Poniżej linki do darmowego oprogramowania służącego do przeglądania plików: