Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY pt. „Jesień w oczach dziecka” dla dzieci od 4-10 lat z terenu Gminy Ksawerów

Organizator

  Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Termin zgłoszeń

22. 11..2019 r.

Nagrody

  Dyplomy, książki

Kategorie wiekowe

Kategoria I  – dzieci w wieku od 4-6 lat                                                              

Kategoria  II – dzieci od 7- 10 lat                                                                  

Cele konkursu

1. Popularyzacja czytelnictwa literatury pięknej dla dzieci

2.Rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi

3. Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie

4. Integracja środowiska

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4-10 lat zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace plastyczne wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

3.Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach: dzieci od 4-6 lat , dzieci od  7 -10 lat .W każdej kategorii przyznane będą 3 miejsca.

4. Technika wykonania prac – dowolna :wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami – w formacie  A4 .

5. Termin dostarczenia prac mija 22 listopada 2019 roku.

6. Nadesłane prace pozostaną własnością Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi.

7. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV), prezentację pracy   w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.

Prace w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Konkurs plastyczny pt.” Jesień w oczach dziecka”  należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

 Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie(sekretariat, biblioteka)ul. Jana Pawła II /1 , 95-054 Ksawerów

PODSUMOWANIE

Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu. . Informacja o dokładnym terminie – będzie umieszczona na stronie internetowej GDKzB w Ksawerowie – www.kultura-ksawerow.pl

Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru pismem drukowanym:

Imię: ………………… Nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………

Klasa………….. Wiek: ………………….

Szkoła…………………………………………………………………………………………

Nazwa miejscowości, z której pochodzi praca…………………………………….

W razie uwag dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod nr tel. – 42/207-23-16    wew.24 – biblioteka

Author: Kasia Tkacz