Spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy

DSC_3821 (800x530) (2)
W dniu 28.04.2014 roku w Sali Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie odbyło się spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy a na czele z Wójtem Panem Adamem Topolskim, lokalni przedsiębiorcy, radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Podczas spotkania reprezentanci Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która na zlecenie Gminy Ksawerów doradza w pracach nad Strategią – zaprezentowali stan prac nad dokumentem. Druga część zebrania poświęcona została dyskusji na temat mocnych i słabych stron oraz szans
i wyzwań stojących przed Gminą, które pomogą zdefiniować najważniejsze kierunki jej przyszłego rozwoju.
Strategia Rozwoju Gminy to dokument stanowiący niezbędne narzędzie w procesie profesjonalnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Wyznacza ona kierunki jego rozwoju poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych środków i narzędzi. Tworzony we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. dokument będzie wskazywał strategiczne kierunki rozwoju jednostki na najbliższe sześć lat, wpisując się jednocześnie w założenia dokumentów strategicznych wyższego rzędu (takich jak np. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020).
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A) to instytucja około biznesowa, dla której nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania i obsługi Klienta, co potwierdza otrzymany od Dziennika Gazety Prawnej tytuł Polska Jakość 2011. Od 1992 roku wspiera rozwój gospodarczy regionu łódzkiego i działających w nim przedsiębiorstw. Jako jednostka ekspercka dysponująca wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas administrowania programami pomocowymi, pozyskiwania środków i zarządzania projektami, wspiera regionalną przedsiębiorczość poprzez:

  • Usługi w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • Doradztwo dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Usługi w zakresie przygotowania wniosków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Usługi w zakresie zarządzania i rozliczania projektów
  • Fundusz Pożyczkowy i Poręczeniowy
  • Opracowywanie strategii rozwoju i planów rozwoju lokalnego dla samorządów
  •  Działalność Gildii Aniołów Biznesu
  • Regionalny Punkt Konsultacyjny a usługi doradcze dla MŚP
  • Regionalną Instytucję Finansującą


Zespół ŁARR S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu strategii w różnych organizacjach oraz szeregu pomyślnie zrealizowanych projektów unijnych. Jest realizatorem kilkudziesięciu strategii rozwoju dla jednostek samorządowych z terenu województwa łódzkiego, jak również pierwszego w regionie Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice.
Kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów odbędzie w najbliższym czasie. Termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ksawerowie.
DSC_3823 (800x530)DSC_3826 (800x530)

Author: Kasia Tkacz