Konkurs fotograficzny

Gminny Dom Kultury z Biblioteką

w Ksawerowie

ogłasza konkurs fotograficzny!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZOORGANIZOWANEGO PRZEZ
GMINNY DOM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE
PT. „MATKA I DZIECKO”

§ 1

Przepisy ogólne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów pt. „Matka i Dziecko”  jest  Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
2. Celem konkursu jest:
a. uroczyste uczczenie Dnia Dziecka i Dnia Matki ,
b. propagowanie fotografii jako sztuki,
c. aktywizowanie różnych grup społecznych.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią.


§ 2
Przepisy dotyczące prac konkursowych

1.Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
2. Prace powinny być zgodne z tematem konkursu
3. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: do lat 16,  powyżej 16 lat.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie po  3 prace.
5. Rozmiary fotografii powinny wynosić 20×30 cm. Mile widziane są też wersje elektroniczne zdjęć.


6. Każde zdjęcie powinno być opatrzone  godłem autora (pseudonim), kategorią wiekową w której wystawiający prace startuje oraz  tytułem zdjęcia, miejsce wykonania fotografii i rok jej wykonania.
7. Do koperty (zaadresowanej na: Gminny Dom Kultury z Bibioteką w Ksawerowie,
95-054 Ksawerów ul.Jana Pawła II nr 1,  z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Matka i Dziecko”) należy włożyć:
a. podpisane prace (ewentualnie dodatkowo wersje elektroniczne na płytce),
b. drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać powinna w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów – nazwę szkoły.
c. wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

§ 3

Terminarz

1. Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2013 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone  na stronie:www.kultura-ksawerow.pl
6. Prace będą prezentowane na wystawie w GDKzB w czerwcu i lipcu 2013r 

§ 4

 Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody   rzeczowe  oraz nagrody specjalne.
2. Organizator będzie promował laureatów w mediach i prasie.
3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

§ 5

Wykorzystanie prac

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie GDKzB : www.kultura-ksawerow.pl
2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
3. 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

Author: Kasia Tkacz