Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13

Dyrektora Gminnego Domu

Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

z dnia 01.06.2020 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem, odbiorców oraz pracowników Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką w Ksawerowie, wprowadzam
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w
Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na wypadek zagrożenia COVID-19

Na podstawie:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze        Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia COVID – 19 na terenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, zwanego dalej GDKzB w Ksawerowie,  podczas pobytu uczestników zajęć w instytucji.
 2. Zajęcia realizowane są na zasadach dobrowolności, indywidualnie lub w małych grupach, co pozwala na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
 3. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Wytyczne Epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz rekomendacje Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 
 4. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców dzieci uczęszczających do GDKzB w Ksawerowie w okresie epidemii COVID-19.
 5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności, ilości zapisujących się uczestników i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń  władz zwierzchnich.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY INSTYTUCJI  W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

 1. Zajęcia stacjonarne w GDKzB w Ksawerowie w czasie epidemii realizowane
  są w godzinach 10.00 – 21.00, ale poszczególne grupy w celu zachowania reżimu sanitarnego spotykają się zgodnie z odrębnym, tygodniowym harmonogramem zajęć, ustalonym przez instruktorów, w porozumieniu z dyrektorem instytucji.
 2. Obowiązuje nowy podział grup utworzonych przed okresem epidemii.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 01.06.2020 r. jest złożenie przez uczestnika lub rodzica podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika zajęć i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID – 19.
 4. W zajęciach mogą brać udział dzieci i dorośli bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 5. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości przez użycie certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. Przy wejściu do instytucji znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym, którego użycie jest bezwzględnie wymagane.
 7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 8. Przez dyrektora lub wyznaczonego pracownika, prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcji toalet.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia i wynoszenia przez uczestników różnych własnych przedmiotów lub zabawek oraz jedzenia. Dopuszczane są jedynie płyny
  w plastikowych lub szklanych opakowaniach oraz przedmioty własne niezbędne do przeprowadzenia zajęć ( np. instrumenty muzyczne, stroje do ćwiczeń).
 10. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników
  po terenie instytucji.

§ 3

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
GDKzB w Ksawerowie

 1. Każdy pracownik GDKzB w Ksawerowie zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora GDKZB lub bezpośredniego przełożonego.
 3. Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej – przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych.
 4. Wszyscy winni zachowywać dystans społeczny  minimum 2 m i nie przemieszczać
  się w obiekcie bez potrzeby.

§ 4

OBOWIĄZKI  INSTRUKTORA ORAZ ORGANIZACJA PRACY
GDKzB w Ksawerowie

Instruktorzy:

 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, ilość uczestników, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości,
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia po każdej grupie,
 • dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami,
 • mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od uczestników zajęć konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w GDKzB
  w Ksawerowie, a w szczególności: mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie
  z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikania dotykania oczu, nosa i ust
  i zachowania podstawowych zasad higieny,
 • zobowiązani są do powiadomienia dyrektora  w sytuacji wystąpienia
  u uczestnika objawów chorobowych.

§ 5

OBOWIĄZKI  RODZICÓW, OPIEKUNÓW/INSTRUKTORÓW 

I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 1. Zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję.
 2. Stosują się do reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie GDKzB
  w Ksawerowie.
 3. Udzielają rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika w oświadczeniu dotyczącym udziału w zajęciach w czasie epidemii.
 4. Zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu, pod którym instruktor ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejscach (główne wejście GDKzB w Ksawerowie).
 6. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą poruszać się po budynku GDKzB
  w Ksawerowie. Dzieci młodsze odbierane będą przez instruktora przy wejściu
  do budynku. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka instruktorowi ustawiają
  się z zachowaniem bezpiecznej 2 metrowej odległości.
 7. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem GDKzB w Ksawerowie
  na odbiór dziecka, zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności
  i zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników GDKzB w Ksawerowie oraz innych osób czekających na odbiór dzieci.
 8. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do GDKzB w Ksawerowie dezynfekować ręce.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni wchodząc do GDKzB w Ksawerowie muszą mieć maseczki ochronne.
 10. Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni.
 11. Uczestnicy zajęć nie mogą przekraczać granic wyznaczonych przejść służbowych.
 12. W ograniczonym stopniu należy korzystać z urządzeń multimedialnych i innych aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe, mikrofony).

§ 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. W instytucji wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osób, u których stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy
  i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia.
 3. Instruktor, który zauważył objawy chorobowe uczestnika zajęć, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor, osoba go zastępująca lub instruktor, natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka.
 5. Dyrektor/wskazana przez niego osoba/instruktor, kontaktuje się telefonicznie
  z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł i innych sprzętów z których korzystało dziecko).
 7. Rodzice odbierają dziecko przy drzwiach wejściowych do budynku.
 8. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do budynku.
 9. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku oraz powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.

§ 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

 1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19), należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony.
 3. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną  i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie instytucji.